Lập trình hướng đối tượng với PHP

Lập trình hướng đối tượng với PHP
Hãy đọc bài viết này của Tự Học Lập Trình, để biết các đặc điểm liên quan đến lập trình hướng đối tượng được thể hiện như thế nào trong PHP nhé!

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến, được các nhà phát triển lựa chọn sử dụng nhiều nhất hiện nay. Các thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của PHP trong lập trình hướng đối tượng. 

Lập trình hướng đối tượng vốn có 4 tính chất chính và trong PHP, nó cũng thể hiện đầy đủ những yếu tố này:

  • Tính đóng gói.
  • Tính kế thừa.
  • Tính trừu tượng.
  • Tính đa hình.

Tính đóng gói

Chức năng này có nhiệm vụ "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp), thông qua cách giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị. Trong PHP tính đóng gói được thực hiện nhờ sử dụng các từ khoá public, privateprotected:

  • Từ khóa public: Cho phép truy cập, thay đổi giá trị của thuộc tính và phương thức ở mọi phạm vi.
  • Từ khóa protected: Chỉ cho phép truy cập, hay thay đổi giá trị của thuộc tính và phương thức ở phạm vi đối tượng con (hoặc lớp con).
  • Từ khóa private: Chỉ cho phép truy cập, hay thay đổi giá trị của thuộc tính và phương thức ở phạm vi đối tượng (hoặc lớp).

Lập trình hướng đối tượng với PHP

Tính kế thừa

Đặc điểm này cho phép một lớp bất kỳ có thể kế thừa những thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa trước đó. Điều này cho phép các đối tượng có thể tái sử dụng hay mở rộng thuộc tính sẵn có mà không cần phải tiến hành định nghĩa lại từ đầu.

Trong PHP, lớp này có thể kế thừa từ lớp khác, việc đó được thực hiện thông qua cách sử dụng từ khóa extends

Lập trình hướng đối tượng với PHP

Tính trừu tượng

Chức năng này giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào những đặc điểm trọng yếu, hơn là đi sâu vào chi tiết. Như vậy, khi tương tác với đối tượng, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các thuộc tính, phương thức cần thiết.  Trong PHP có abstract classinterface để trừu tượng hóa các đối tượng. 

Lập trình hướng đối tượng với PHP

Tính đa hình

Đối với lập trình hướng đối tượng trong PHP:

  • Các lớp con có thể được viết lại, hoặc mở rộng phương thức của lớp cha mà nó kế thừa.
  • Các class cùng implement một interface nhưng chúng có cách thức thực hiện khác nhau.

Lập trình hướng đối tượng với PHP