Bài viết mới

Xem tất cả
Ngôn ngữ lập trình Lua

Ngôn ngữ lập trình Lua

Lua ngôn ngữ không mới cũng không cũ trong giới lập trình. Ngôn ngữ này được sử dụng chủ yếu để viết các phần mềm game, cùng tìm hiểu xem chúng có gì thú vị.