[PHP CƠ BẢN] Các loại vòng lặp (LOOP)

[PHP CƠ BẢN] Các loại vòng lặp (LOOP)
Tìm hiểu về vòng lặp và các loại vòng lặp hường sử dụng trong lập trình, giúp bạn ứng dụng hiệu quả chúng trong công việc của mình hơn.

Nhắc đến ngôn ngữ lập trình thì không thể thiếu một tính năng cực kỳ quan trọng để một ứng dụng có thể chạy hoàn chỉnh, đó là vòng lặp (Loop). Và trong khi lập trình với WordPress hay khi sử dụng Framework, bạn cũng đều sử dụng đến vòng lặp.

Vòng lặp là gì?

Vòng lặp là một tính năng tạo ra một chu kỳ thực hiện một kịch bản nào đó với ngôn ngữ lập trình. Ví dụ, thay vì bạn phải tự nhập thủ công từ số 1 đến số 1000 thì khi sử dụng vòng lặp, nó có thể hỗ trợ bạn tự in ra từ 1 đến 1000.

Đây là một kỹ thuật cực kỳ quan trọng nên mình muốn bạn tìm hiểu kỹ nhất, không chỉ trong bài này mà còn tham khảo thêm các bài viết khác nói về vòng lặp trên mạng Internet.

[PHP CƠ BẢN] Các loại vòng lặp (LOOP)

Các kiểu vòng lặp trong PHP

Trong PHP, hiện tại chúng ta có thể sử dụng 4 loại vòng lặp khác nhau đó là for(), while(), do...while()foreach(). Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách làm việc khác nhau, cụ thể:

  • for - Lặp một hành động với số lần lặp nhất định. Ví dụ, bạn muốn in từ số 1 đến 1000 thì sẽ dùng vòng lặp này vì chúng ta có thể đặt điều kiện cho nó dừng lại sau khi lặp 1000 lần.
  • while - Lặp một hành động dựa theo một điều kiện cụ thể mà nó trả về là true. Ví dụ, trong WordPress, hàm have_posts() sẽ có chức năng kiểm tra trong truy vấn còn đối tượng không, nếu nó return về là true thì lặp, false thì ngừng.
  • do...while - Vòng lặp này tương tự giống như while, nhưng bạn có thể đặt một tập hợp các code vào hàm do() rồi nó sẽ lặp lại các code này dựa theo một điều kiện nhất định.
  • foreach - Sử dụng để lặp các khoá và giá trị trong một dữ liệu mảng. Cái này cũng được sử dụng rất nhiều khi làm việc với mảng.

Với những bạn mới tiếp xúc với lập trình, khái niệm vòng lặp có vẻ khá mông lung. Nhưng đừng quá lo lắng nếu bạn không hiểu, cứ đọc rồi làm theo và lưu lại bài này để "thấm nhuần" từ từ nhé! 

Sử dụng vòng lặp for

Để sử dụng vòng lặp for, chúng ta sẽ có cấu trúc code như sau:

<?phpfor($x=0;$x<=20;$x++){echo"$x<br>";}?>

Trong đó:

  • $x = 0: Dữ liệu cần lặp, do nó chưa có giá trị nên mình gán nó là 0.
  • $x <= 20: Điều kiện lặp, ví dụ này nghĩa là nó sẽ lặp đến khi nào $x nhỏ hơn hoặc bằng 20.
  • $x++: Toán tử đếm khi vòng lặp thực hiện, $x++ nó giống như $x + 1, tức là tăng 1 giá trị mỗi chu kỳ lặp.

Sử dụng vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng phổ biến trong WordPress, đặc biệt là để lặp truy vấn (query) dùng hiển thị dữ liệu bài viết ra bên ngoài.

Cách sử dụng như sau:

<?phpwhile([điềukiện]){//codethựcthitrongvònglặp}?>

Ví dụ mình muốn lặp cho đến khi $x nhỏ hơn hoặc bằng 20 thì có như sau:

<?php$x=1;while($x<=20){$x++;echo"$x<br>";}?>

Sử dụng vòng lặp do…while

Vòng lặp này tương tự while, nhưng nó sẽ thực hiện các đoạn code trước sau đó mới kiểm tra điều kiện.

<?php$x=0;do{$x++;echo"$x<br>";}while($x<=20)?>

Sử dụng vòng lặp foreach

Vòng lặp này sẽ lặp các giá trị và khoá trong mảng, chúng ta không cần gắn điều kiện hay số lần lặp mà nó sẽ lặp khi nào hết mảng.

<?php$web=array(‘PHP’,‘ASP.NET’,‘RubyonRail’,‘CSS’,‘HTML’,‘Java’);foreach($webas$lang){echo"$lang<br>";}?>

Trong đó, $web as $lang nghĩa là nó sẽ lấy cặp khoá và giá trị trong mảng $web bỏ vào $lang để hiển thị ra.

Hoặc nếu bạn có một mảng bất tuần tự và muốn hiển thị ra cặp khoá và giá trị thì sẽ thực hiện như sau:

<?php$web=array(‘dynamic’=>‘PHP’,‘styling’=>‘CSS’,‘behavior’=>‘Javascript’);foreach($webas$key=>$value){echo"$keyis$value<br>";}?>

Lời kết

Ở trên là những gì bạn cần biết về vòng lặp trong PHP. Dĩ nhiên, các ví dụ trên đều rất đơn giản nhưng khi áp dụng vào thực tế, bạn sẽ tự động hiểu sâu thêm về chúng, với điều kiện các bạn đã có nền tảng cơ bản.

Thế nên, bạn cần nắm vững các kiến thức cơ bản ở trên để sau này khi làm việc sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn.